REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy dokument („Warunki”), zawiera warunki, zgodnie z którymi Atteli Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz klientów oraz opisuje w jaki sposób te usługi mogą zostać uzyskane i na czym polegają. Poprzez korzystanie ze strony internetowej Atteli Sp. z o.o., jej aplikacji (w tym wersji mobilnych) oraz dostępnych usług, wyrażacie Państwo zgodę na niniejsze Warunki w całości. Warunki te stanowią umowę pomiędzy Państwem oraz Atteli Sp. z o.o. Akceptacja następuje poprzez kliknięcie lub wybranie odpowiedniej opcji lub miejsca w odpowiednim formularzu lub po prostu poprzez przystąpienie do korzystania z danych usług z naszej aktualnej oferty.

Niniejszy dokument został stworzony z myślą o ofercie kierowanej do przedsiębiorców w modelu b2b, co oznacza, że produkty i usługi Atteli Sp. z o.o. nie zostały stworzone z myślą o oferowaniu ich konsumentom. Jeżeli zamierzacie Państwo używać nasze usługi lub produkty w ramach swoich przedsiębiorstw (lub innych organizacji), wyrażacie Państwo zgodę na niniejsze Warunki w imieniu i na rzecz tego przedsiębiorstwa (innej organizacji) i zapewniacie tym samym, że zostaliście Państwo upoważnieni do zaciągnięcia takiego zobowiązania względem Atteli Sp. z o.o., tj. zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków.

Okres testowy.

Na okres pierwszych 30 (trzydziestu) dni, nasze usługi i produkty są zwolnione z jakichkolwiek opłat. Ten okres próbny nie ma jakichkolwiek ograniczeń co oznacza, że możecie Państwo testować każdą usługę i produkt wskazany w naszym cenniku usług jako objęty okresem próbnym- w nieograniczony sposób, także bez ograniczeń co do liczby urządzeń mobilnych jakie będą działać jednocześnie po podłączeniu ich do Państwa konta użytkownika poprzez panel dostępny na panel.mango-metrics.com.

Każdy podmiot jest upoważniony, aby skorzystać jednokrotnie z okresu próbnego, jednak wyłącznie po podaniu wszystkich, aktualnych danych kontaktowych (identyfikacyjnych) poprzez panel użytkownika  (tj. po pełnej rejestracji jako użytkownik).

Opłaty.

Zobowiązujecie się Państwo, aby zapłacić na rzecz Atteli Sp. z o.o. wszelkie opłaty za każdą usługę, którą zamówiliście po swoim okresie próbnym, które wynikają z aktualnego cennika i warunków płatności wskazanych w odrębnym dokumencie. Jeżeli tak Państwo wybraliście, zostaniecie Państwo obciążeni płatnością zgodnie z metodą płatności, wybraną poprzez panel użytkownika dostępny na panel.mango-metrics.com. Opłaty uiszczone przez Państwa są bezzwrotne, poza przypadkami wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Pewna część naszych usług jest rozliczana na zasadzie subskrypcyjnej, wszystkie te usługi (np. pakiety) zostaną opisane i wyjaśnione w odrębnym dokumencie – cenniku usług, który zaakceptujecie Państwo poprzez panel.mango-metrics.com. Za tą kategorię usług i produktów zostaniecie Państwo rozliczeni w ramach kolejnych okresów rozliczeniowych. Okresy rozliczeniowe będą zazwyczaj ustalane miesięcznie lub rocznie, w zależności od rodzaju planu subskrypcyjnego, który Państwo wybraliście przy nabywaniu subskrypcji poprzez panel.mango-metrics.com.

Atteli Sp. z o.o. może zmienić wysokość opłat za wszelkie usługi w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że względem usług subskrybowanych zmiana będzie skuteczna dopiero od następnego okresu rozliczeniowego. Atteli Sp. z o.o. poinformuje Państwa mailem w odpowiednim terminie z wyprzedzeniem, o takiej planowanej zmianie, tak abyście mogli Państwo podjąć decyzję o kontynuacji lub rezygnacji z dalszej subskrypcji.

Zalecenia dla użytkowników.

Sugerujemy:

  • Utrzymywać zawsze aktualne swoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe dla celów rozliczeniowych i podatkowych. Naruszenie tego zalecenia może skutkować określonymi skutkami podatkowymi ze strony właściwych urzędów.
  • Jako że jesteście Państwo wyłącznie odpowiedzialni za chronienie Państwa haseł, a jednocześnie odpowiadacie Państwa za wszelkie działania podejmowane na Państwa koncie, jeżeli poweźmiecie uzasadnione przekonanie, iż ktoś nieupoważniony ma do niego dostęp, prosimy o natychmiastową informację w tym zakresie.
  • W każdym czasie utrzymywać samodzielnie wykonaną kopię zapasową wszelkich danych umieszczanych w naszych produktach przez Państwa, jako że to Państwo i wyłącznie Państwo jesteście odpowiedzialni za stworzenie i utrzymywanie takiej kopii zapasowej tych danych. Nie będziemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z przechowywaniem takich danych w tym za ich utratę.
  • Zachować świadomość tego, że w przypadku braku ruchu na koncie przez dłuższy czas, możemy je usunąć, także bez ostrzeżenia.
  • Zweryfikować czy nic się nie zmieniło i czy pozostajecie Państwo upoważnieni, aby zgodnie z prawem i w sposób nieograniczony zaciągać zobowiązania w imieniu podmiotu, w imieniu i na rzecz którego zamawiacie Państwo usługi lub produkt w oparciu o Warunki.
  • Przestrzegać zasady, że nasze usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z prawem, co oznacza, że nie możecie Państwo umieszczać w ramach tych usług/produktów treści niedozwolonych.
  • Do obsługi aplikacji wykorzystywać tablety o minimalnej rozdzielczości 1200×800, 10 calowe, obsługujące Androida w wersji 5.0 lub nowszej.

Ograniczenia dla użytkowników.

Powinniście Państwo powstrzymać się od niezgodnego z umową wykorzystywania naszych usług i produktów w szczególności podejmowania prób korzystania z nich inaczej niż poprzez panel użytkownika (panel.mango-metrics.com).

Nie wolno Państwu obchodzić ani próbować obchodzić ograniczeń wynikających z Warunków (w tym zakładać dodatkowe konta, aby przedłużać w ten sposób okres korzystania z usług w ramach okresu próbnego).

Jako nasz użytkownik dołożycie Państwo najlepszych starań, aby nie umieszczać poprzez nasze usługi treści zawierających wirusy, malaware albo inny typ niepożądanego oprogramowania. Ponadto nie powinniście Państwo umieszczać w ramach wykorzystywanych usług jakichkolwiek treści obraźliwych albo takich, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Treści umieszczane w aplikacji poprzez panel użytkownika. Licencja etc.

W ramach korzystania z naszych usług lub produktów możecie Państwo zamieszczać w aplikacji różne treści celem uatrakcyjnienia wyglądu przygotowywanych ankiet dla klientów końcowych itp. Poprzez umieszczenie danych treści w aplikacji, powierzacie je nam Państwo w celu korzystania z nich i wyrażacie Państwo zgodę, aby Atteli Sp.  z o.o. mogło używać i udostępniać Państwa treści w zgodzie (w celu) z niniejszymi Warunkami. Atteli Sp. z o.o. będzie korzystać z Państwa treści kiedy będzie to wymagane jak z informacji poufnych i wyłącznie wykorzysta i udostępni je w zgodzie z Warunkami (w tym w zgodzie z Polityką Prywatności). Państwa treści nie będą traktowane jako poufne w sytuacji, kiedy: (a) zostaną udostępnione publicznie (inaczej niż w wyniku naruszenia Warunków); (b) zostały zgodnie z prawem udostępnione/powierzone nam wcześniej, przed nawiązaniem współpracy z Państwem; (c) zostały uzyskane przez nas od osoby trzeciej, w sposób nienaruszający żadnych zobowiązań; (d) zostały niezależnie stworzone przez nas bez odnoszenia się do Państwa treści. Zachowujecie Państwo pełne prawa (własność) w stosunku do swoich treści w tym praw własności intelektualnej. Niniejsze Warunki nie stanowią licencji albo prawa własności do Państwa treści umieszczanych poprzez nasze usługi, poza ograniczoną licencją do tych treści, nieodpłatną, niewyłączną niezbędną do świadczenia Państwu usług, udzielonej nam przez Państwa na okres niezbędny do świadczenia usług i w niezbędnym do tego zakresie.

Poprzez akceptację niniejszych Warunków, udzielacie Państw na rzecz Atteli Sp. z o.o. nieograniczonej terytorialnie, wolnej od opłat licencji na używanie, kopiowanie, dystrybucję, modyfikację, dostosowywanie, wykonywanie opracowań, upublicznianie oraz innego wykorzystania tych treści, w celu świadczenia usług na rzecz Państwa przez Atteli Sp. z o.o. Licencja opisana powyżej trwa nadal, w tej samej formie pomimo zaprzestania wykorzystywania naszych usług lub produktów, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy. Niniejsza licencja obejmuje także prawo do powierzenia Państwa treści wszelkim podmiotom trzecim, z którymi współpracujemy celem świadczenia usług na rzecz Państwa.

Własność intelektualna Atteli Sp. z o.o.

Zarówno niniejsze Warunki, jak też fakt korzystania z naszych usług lub produktów nie przyznaje Państwu własności samego przedmiotu naszych usług oraz otrzymywanych od nas treści, do których będziecie Państwo mieli dostęp poprzez panel użytkownika. Warunki w żaden sposób nie udzielają Państwu licencji na posługiwanie się znakami towarowymi Atteli Sp. z o.o. lub innymi znakami handlowymi bez uzyskania naszej wcześniejszej, pisemnej zgody. Nasze serwisy jak też produkty mogą posługiwać się treściami dostarczonymi przez Państwa jak też przez inne podmioty. Wszelkie udostępniane treści są udostępniane na wyłączną odpowiedzialność podmiotu, który je udostępnia (Państwa). W związku z powyższym jesteście Państwo odpowiedzialni za treści dostarczone przez siebie i powinniście Państwo zapewnić we własnym zakresie wszelkie prawa i zgody niezbędne, dla posługiwania się takimi treściami w ramach naszych usług lub produktów. Atteli Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek wykorzystanie przez Państwa treści, które sami umieściliście, w tym za ich upublicznienie. Nie powinniście Państwo wykorzystywać treści, do których nie macie prawa lub zgody ich właściciela na takie ich wykorzystanie.

Zakończenie świadczenia usług.

Nie możecie Państwo rozwiązać subskrypcji w trakcie okresu rozliczeniowego. W celu rozwiązania subskrypcji na daną usługę, powinniście Państwo przesłać nam wiadomość email zawierającą odpowiednie oświadczenie w tym zakresie, po otrzymaniu takiej wiadomości, subskrypcja na kolejny okres rozliczeniowy nie zostanie odnowiona.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zaprzestaniecie Państwo korzystania z naszych usług subskrypcyjnych, nie zostanie Państwu wypłacony jakikolwiek zwrot za niewykorzystany okres- do końca danego okresu rozliczeniowego.

Jeżeli nie będziecie Państwo w stanie korzystać z naszych usług z naszej winy w tym z uwagi na różne problemy techniczne występujące przez jakiś czas, Państwa subskrypcja zostanie rozszerzona o liczbę dni, odpowiadającą takiej przerwie z naszej winy.

Atteli Sp. z o.o. jest upoważniona aby ograniczyć, zawiesić lub zaprzestać świadczenia usług na rzecz Państwa jeżeli nie będziecie Państwo przestrzegać niniejszych Warunków (w tym wnosić na naszą rzecz stosownych opłat). Jeżeli zawiesimy lub wypowiemy Państwu świadczenie usług postaramy się umożliwić Państwu wyeksportowanie treści, które do tego czasu umieściliście Państwo poprzez swój panel użytkownika o ile nie prowadzi to dalszych naruszeń.

Procedura reklamacyjna.

Wszystkie Państwa reklamacje powinny być kierowane na adres: contact@atteli.com.

Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez nas usług, powinny być zgłaszane w terminie 3 dni od dnia kiedy problem wystąpił.

Reklamacje powinny być składane mailem.

Nasi pracownicy odpowiedzą na Państwa reklamacje bez zbędnej zwłoki.

Postanowienia ogólne.

Atteli Sp. z o.o. może zmienić niniejsze Warunki w każdym czasie (jednostronnie). Zmiana taka odniesie skutek począwszy od dnia kiedy nowa wersja Warunków zostanie umieszczona na naszej witrynie. Jeżeli nie zgodzicie się Państwo na jakiekolwiek przyszłe zmiany do Warunków, powinniście Państwo zaprzestać korzystania z naszych usług, ponieważ inaczej będzie to traktowane jako dorozumiana zgoda na te zaktualizowane Warunki.

Zastrzegamy sobie prawo do dodania, zmiany lub usunięcia niektórych funkcjonalności do naszych usług lub produktów w każdym czasie, także bez powiadamiania o tym. Jeżeli zaprzestaniemy świadczenia usług, powiadomimy o tym Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Miejcie Państwo na względzie, że możemy usuwać treści z naszych serwisów lub produktów w każdym czasie w oparciu o naszą indywidualna decyzję w tym zakresie.

Nasze usługi lub produkty są świadczone w takiej formie w jakiej są aktualnie dostarczane i nie składamy Państwu żadnych gwarancji względem naszych usług. W zakresie dozwolonym prawem, nie będziemy ponosili żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niebezpośrednie, następcze, wyjątkowe, przypadkowe szkody, wliczając w to także utracone korzyści, niemożność korzystania, utratę danych, które mogą potencjalnie wyniknąć z korzystania z usług. W każdym przypadku, nasza łączna odpowiedzialność odszkodowawcza z jakiegokolwiek tytułu i w związku ze świadczeniem usług lub dostarczeniem produktów będzie ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość kwoty naszego wynagrodzenia otrzymanego od Państwa z tytułu korzystania z usług lub produktów za ostatni miesiąc.

Niniejsze Warunki są poddane prawu Polskiemu. Zarówno my jak i Państwo poddajemy wszelkie spory wyłącznej jurysdykcji sądów Polskich.

Warunki (z Polityką Prywatności i cennikiem usług włącznie) stanowią całość umowy pomiędzy Państwem oraz Atteli Sp. z o.o.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawe i nieskuteczne, strony nie będą go stosowały, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałej części Warunków (umowy).

Niniejsze Warunki zostały przygotowane w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami, obowiązującą będzie polska wersja językowa.